Våra FAMILJER - VÅRA PÄRLOR

Vi tänker att de barn, ungdomar och familjer som vi placerar är unika individer och därför ser vi till att knyta till oss ett pärlband av familjer med varierande konstellationer. Du kan vara ensamstående, par, samkönade med eller utan barn. Men det gemensamma  för dem vi anlitar är att du/ni har ett brinnande engagemang för andra människor. vill ge och få nya erfarenheter samt att du/ni vill arbeta tillsammans med oss för barnets bästa i alla lägen.
Jourfamilj är ett kortare uppdrag som vanligtvis pågår upp till 4-6 mån. Familjehem är en längre tids placering, ibland en så kallad uppväxtplacering.
Vill du läsa mer om hur det kan vara att arbeta som familjehem: rekomenderar vi böckerna,Familjehem verkliga berättelser & fakta av Erik J. Rudvall eller Recept för familjehem av Andrea Warman

Dina förmåner om du arbetar för roslagens famn

  • Delat ansvar för det placerade barnet och tät  personlig uppföljning  av Roslagens famn samt tillgång till jourhavande personal som känner dig och din familj  dygnet runt alla årets dagar. Barnet/ungdomen har även tillgång till en egen familjehemscoach som samtalar enskilt med barnet vid uppföljingsmöten.
  • Regelbunden handledning och tillgång till fortbildning och möten med andra familjehem inom Roslagens famn  Alla familjer erbjuds att delta i grundutbildningen Ett hem att växa i som är framtagen av Socialstyrelsen.
  • Ersättning  och arvode utifrån uppdragets omfattning/nivå och ersättning vid behandlingsfamilj motsvarande minst heltidslön.  Skattefri omkostnadsdel för extra utgifter som ska gå till att täcka kostnader som man har kring barnet.
  •  Avlastning en helg per månad i första hand i barnets biologiska nätverk alternativt i en kontaktfamilj som vi tillsammans hittar och som erhåller ersättning.
  • Möjlighet till avlastning upp till en vecka per år då Roslagens famn står för omvårdnaden av barnen och de vuxna erhåller möjlighet till återhämtning på annan plats där Roslagens famn står för resa och boendekostnader.

Vi arbetar med fyra olika typer av jour/familjehem. Alla barn som placeras i en annan familj är i behov av trygghet och kärlek från vuxna med ett stort tålamod och en stor dos empati.

  • Familjehem  (Nivå1)
En familj där de vuxna har en sysselsättning utanför hemmet och inte behöver vara hemma på hel eller deltid. Undantag kan finnas för en kortare tid vid behov i samband med placeringens start. Barnet har inte särskilda behov  och/eller är inte extra resurskrävande. Du behöver inte ha någon särskild kunskap eller utbildning. Ni skriver veckosammanfattningar om uppdraget.
  • Resursfamilj (Nivå 2)
Ett förstärkt familjehem för ett barn som kräver lite mer och kan ha särskilda behov. Det kan betyda att minst en vuxen är hemma på hel- eller deltid och att någon vuxen i familjen har särskilda kompetenser/erfarenheter/kunskaper för att hantera det specifika behovet som finns hos barnet. Ni skriver dagliga anteckningar om uppdraget.
  • Behandlingsfamilj (Nivå 3)
Ett kraftigt förstärkt alternativ som ersätter en placering på institution (HVB) och där minst en vuxen alltid är hemma minst halvtid. Du har relevant utbildning för uppdraget såsom exempelvis; mentalskötare, behandlingsassistent, socionom, fritidspedagog, förskolelärare, undersköterska eller liknande. Barnet har större behov  och kräver mer av sin familj. Ni skriver dagliga anteckningar om uppdraget.
  • Trygghetsfamilj
Uppdraget handlar om att ta emot ett barn eller en familj bestående av en vuxen med ett eller flera barn i ditt hem eller i nära anslutning till hemmet. Uppdraget handlar om ett barn /familj som är utsatt för antingen hedersrelaterat våld/förtryck alternativt våld i nära relation.  Som familjehem erhåller man särskild utbildning och förberedelser för att kunna bistå och hantera en familj i behov av extra trygghet och skydd
Utredningsprocessen
Utredningen av en familj som önskar bli familjehem/jourhem kan se lite olika ut beroende på om familjen är utredd sedan tidigare eller inte. Om vi utreder en helt outredd familj så brukar själva utredningsprocessen ta ett par månader. Först fyller ni i en så kallad BRA fam intervju. Vi gör därefter flera hembesök och genomför en djupintervju med var och en av de vuxna som finns i hemmet. Vi vill också träffa och samtala med de barn som bor i familjen. Vi begär alltid in de olika registerutdrag som socialtjänsten kräver. Dessa utdrag begär ni själva från 1) socialtjänsten, 2) utdrag från misstanke- och belastningsregistret från polisen, 3) skuldfrihetsintyg från kronofogden och 4) en sammanställning av eventuella ersättningar från försäkringskassan de senaste fem åren. Vi ber om två referenspersoner per vuxen som vi ringer och talar med och djupintervjun analyseras.

En tidigare utredd familj går igenom ett kortare förfarande men först fyller ni ändå i en BRA-fam intervju. Vi gör därefter flera hembesök och inhämtar alla registerutdrag samt kontaktar referenser. Vi tar gärna del av tidigare utredningar.
Under utredningen beaktar vi olika faktorer såsom vilka förutsättningar och förmågor familjen har att skapa en trygg och god uppväxtmiljö. Vi tittar på familjens vilja och förmåga att samarbeta med biologiska föräldrar, socialtjänst och med oss konsulenter. Vi pratar om närmiljön kring hemmet, den faktiska boendemiljön och familjens ekonomiska situation. Vi undersöker familjens förmåga till reflektion och lyhördhet samt hur familjen har hanterat eventuellt egna kriser och livserfarenheter. Efter utredningen återkopplar vi till familjen vad vi har kommit fram till. Bedömer vi att familjen passar för att ta emot en placering så påbörjas nästa steg. Vi arbetar då med att matcha familjen mot de förfrågningar som socialtjänsten inkommer med.

I den samlade bedömningen ser vi på följande faktorer
Tid för uppdraget, rum/plats till minst ett barn , tidigare erfarenhet av barn och ungdomar, känslomässig tillgänglighet, en stabil  familjesituation och ekonomi, vilja och förmåga till samarbete med biologiska föräldrar, socialtjänst och andra myndigheter/instanser, tålamod och förmåga att härbärgera/uthållighet,  ett lösningsinriktat och flexibelt förhållningssätt.

Ekonomisk ersättning
Vi ersätter familjen med en dygnsersättning som består av arvode samt omkostnad. Arvodet är själva ersättningen för det uppdrag familjen utför och överstiger normalt de rekommendationer som ges av Sveriges Kommuner och Landsting. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Det innefattar inte någon semesterersättning eller avsättning till tjänstepension då man som familjehem inte har någon anställning utan har ett arvoderat uppdrag. Familjehem har rätt till tillfällig föräldrapenning.
När det gäller omkostnaden så skall den täcka de faktiska kostnader familjen har i samband med uppdraget. Omkostnaden utgår ifrån konsumentverkets rekommendationer och skall räcka till mat, hygien, slitage på möbler, fickpeng, SL kort (eller motsvarande), fritidsaktivitet, kläder, telefon och internet etc.
Ibland utgår extra ersättning i de fall socialtjänsten beviljat barnet det för särskilda behov. Gå gärna in på Sveriges Kommuner och Landstings och läs mer.
 
Stöd, utbildning och handledning
I regelbunden handledning med våra  familjer använder vi oss av KPT (kognitiv psykoterapi), system- och anknytningsteori.
Målet är att våra familjehem alltid ska hitta lösningar och  nya sätt att bidra till en god utveckling och omsorg för varje barn som de tar ansvar för. Vi vill till varje pris undvika oönskade avslut av en placering och att behöva utsätta ett barn för nya separationer. Därför är vi måna om att göra en god matchning från start och att arbeta med öppenhet gentemot våra familjehem. Vi ger våra familjehem ett kontinuerligt stöd i er vardag. Ni får även stöd i att förhålla er till de kontakter som tillkommer runt barnet, såsom biologiska föräldrar och släkt, skola och  sjukvård. Hur ofta vi har kontakt styrs av uppdragets natur och omfattning men vanligen har vi telefonkontakt varje vecka samt hembesök en eller ett par gånger i månaden och alltid tätare inledningsvis och vid behov. Tillsammans skapar vi ett team med gott samarbete och nära relationer. Precis som varje individ är unik så är varje familjehem helt unikt. Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som behövs. 

Vill du göra en intresseanmälan?

Gå till fliken Kontakta oss/ intresseanmälan och skriv i dina kontaktuppgifter