Vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet har sin utgångspunkt i vår värdegrund. Vi menar att inom Roslagens famn bygger vi hållbara relationer genom att vi träffas, vårt engagemang, ett gott bemötande och flexibilitet. 
Detta skall således genomsyra allt vårt arbete! Kvalitet innebär också att alltid arbeta för att uppfylla krav och förväntningar från uppdragsgivare, våra familjer, våra placerade och utifrån de lagar och förordningar som styr vårt arbete.
Kvalitet och vårt ledningssystem skall vara en integrerad del av vår verksamhet och vårt arbetssätt. Roslagens famn lägger stor kraft på att skapa och dokumentera rutiner och arbetssätt i verksamheten och att arbeta med ständiga förbättringar. Här är det viktigt att vi tar lärdom av det som framkommer vid risk- och händelseanalyser, avvikelserapportering, interna- och externa undersökningar och synpunkter. Vi värnar om öppenhet och ständig dialog gentemot våra uppdragsgivare samt våra familjer och har en strävan att snabbt lösa alla problem så snart de uppstår.
Ytterst vill vi erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna i vår verksamhet bästa möjliga vård och omsorg utifrån deras behov och därmed också skapa goda resultat.

Kvalitetsarbetet har sin utgångspunkt i vår värdegrund. Vi menar att inom Roslagens famn bygger vi hållbara relationer genom att vi träffas, vårt engagemang, ett gott bemötande och flexibilitet. 
Detta skall således genomsyra allt vårt arbete! Kvalitet innebär också att alltid arbeta för att uppfylla krav och förväntningar från uppdragsgivare, våra familjer, våra placerade och utifrån de lagar och förordningar som styr vårt arbete.
Kvalitet och vårt ledningssystem skall vara en integrerad del av vår verksamhet och vårt arbetssätt. Roslagens famn lägger stor kraft på att skapa och dokumentera rutiner och arbetssätt i verksamheten och att arbeta med ständiga förbättringar. Här är det viktigt att vi tar lärdom av det som framkommer vid risk- och händelseanalyser, avvikelserapportering, interna- och externa undersökningar och synpunkter. Vi värnar om öppenhet och ständig dialog gentemot våra uppdragsgivare samt våra familjer och har en strävan att snabbt lösa alla problem så snart de uppstår.
Ytterst vill vi erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna i vår verksamhet bästa möjliga vård och omsorg utifrån deras behov och därmed också skapa goda resultat.

synpunkter & klagomål

För oss är det mycket viktigt att ta del av synpunkter från alla som tar del av vår verksamhet. Om Du har klagomål eller synpunkter på oss vill vi gärna veta det så att vi kan förbättra oss. Du kan ringa till vår verksamhetschef Suzanne 0732/416141 eller lämna din feedback skriftligt  suzanne@roslagensfamn.nu
Du kan också vända dig till den myndighet som ansvarar för tillsyn och inspektion av vår verksamhet: IVO – inspektionen för vård och omsorg
Lex Sarah
Varje anställd är skyldig att rapportera enligt Lex Sarah vid upptäckt av missförhållanden eller risk för detta. Rapport kan göras i avvikelsesystemet eller direkt till ansvarig chef. Information om rapporteringsskyldigheten får man vid anställningens början och fortsättningsvis varje år.

egenkontroll

Roslagens famn utför egenkontroller i olika delar av verksamheten, för att mäta och säkra kvaliteten i de olika processerna. Varje månad har vi ett kvalitetsforum där vi går igenom alla avvikelser, synpunkter och klagomål.
Genom våra medarbetare kan vi få syn på vad som behöver förbättras i verksamheten. Vi uppmuntrar därför till en systematisk avvikelserapportering för att se vad som behöver utvärderas och vilka missförhållanden som kan avhjälpas.  Samtliga avvikelser dokumenteras och ligger också till grund för riskanalyser, utredningar och förebyggande åtgärder.
Kvalitetsenkäter via Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL)
Ansvariga placerare intervjuas på uppdrag av Roslagens famn med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av vår verksamhet. Data och information samlas in två gånger per år genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.Våra aktiva familjehem intervjuas på samma sätt en gång per år, anonymt, vilket ger ett bra underlag för samtal om strategier, förhållningssätt och information.
Medarbetarundersökning sker vartannat år med all personal genom SSIL, fokus är arbetsmiljön.
 Verksamhetsrevisioner - Regelbunden granskning av journaler och annan dokumentation. Synpunkter – inhämtas och uppmuntras från olika intressenter.
 Jämförelser av verksamhetens resultat – med tidigare resultat och med andra verksamheter.
Kvalitetsrapporter
Våra verksamhetschef skriver årligen en kvalitetsredovisning. Denna ger en övergripande bild och en analys av kvalitetsutvecklingen inom Roslagens famn och de förbättringsområden vi bör fokusera på framåt. Du får gärna ta del av denna redovisning.

Information enligt dataskyddsförordningen - GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Roslagens famn
Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om Dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Roslagens famn AB org nr 559119-3981-5800 Värnsviksvägen 6, 760 18 YXLAN ansvarar för behandlingen av personuppgifter.
Ta gärna del av nedanstående dokument som mer i detalj beskriver vår Personuppgiftshantering. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns under webavsnittet ”Kontakta oss"