Om oss

Roslagens famn är ett litet  och personligt företag med ett stort engagemang och många års erfarenhet av familjehemsvård. Både inom socialtjänst, konsulentstödda företag och såsom familjehem  då alla konsulenter själva har eller har haft egna familjehemsuppdrag.

VÅRA FAMILJER

Vi arbetar med fyra olika typer av jour/familjehem. Alla barn som placeras i en annan familj är i behov av trygghet och kärlek av vuxna med tålamod och empati.

Familjehem  (Nivå1)
En familj där de vuxna har en sysselsättning utanför hemmet och inte behöver vara hemma på hel eller deltid. Förutom en kortare tid vid behov i samband med placeringens start. Barnet har inte särskilda behov och är inte extra resurskrävande. Familjen behöver inte ha någon särskild kunskap eller utbildning. Familjehemmet skriver månadssammanfattningar om uppdraget utifrån givna rubriker.
Resursfamilj (Nivå 2)
Ett förstärkt familjehem för barn som kräver lite mer och kan ha särskilda behov. Det kan betyda att minst en vuxen är hemma på hel- eller deltid. Familjehemmet har särskilda kompetenser/erfarenheter/kunskaper för att hantera de specifika behov som finns hos barnet. Familjehemmet skriver dagliga anteckningar om uppdraget som utgår ifrån en vårdplan.
Behandlingsfamilj (Nivå 3)
Ett kraftigt förstärkt alternativ som motsvarar en placering på institution (HVB) och där minst en vuxen alltid är hemma.. Barnet den unge har större behov och kräver mer av sin familj. I familjehemmet finns relevant utbildning för uppdraget såsom mentalskötare, behandlingsassistent, socionom, fritidspedagog, förskolelärare, sjuksköterska eller liknande. Familjehemmet skriver dagliga anteckningar om uppdraget som utgår ifrån en vårdplan.
Trygghetsfamilj
Ett familjehem som tar emot barn eller en hel familj betående av en vuxen med ett eller flera barn i sitt hem eller i nära anslutning till hemmet. Uppdraget handlar om barn/ungdom eller en familj som är utsatta för antingen hedersrelaterat våld/förtryck alternativt våld i nära relation.  Som familjehem erhåller man särskild utbildning och förberedelser för att kunna bistå och hantera en familj i behov av extra trygghet och skydd.
Riskbedömningar
Om behov finns och uppdragsgivare önskar kan Roslagens famn utföra FREDA riskbedömningar i ärenden som kommer i kontakt med oss utifrån våld i nära relation. Inklusive hedersrelatetat förtryck och våld då vi använder oss av Krutons manualbaserade bedömningsinstrument.
Utredningsprocessen
Vid inkommen intresseanmälan får de vuxna i familjen fylla i en BRA-fam intervju. Vi gör därefter flera hembesök och gör bedömningar om familjens lämplighet innan vi i slutskedet (om familjen kvalificerat sig) genomför en djupintervju enligt NYA Kälvesten. Svaren från intervjuerna analyseras och tolkas noggrant och ligger sedan som en av flera pusselbitar till grund för bedömningen om familjens lämplighet.
Vi söker i djupintervjun efter egenskaper såsom mentaliseringsförmåga, dvs förmågan till egenreflektion kring sitt beteende och känsloliv och hur dessa saker påverkar andra. Vi söker familjer som har ett känslomässigt överskott och trygga anknytningsmönster. Vi tittar på personernas förhållningssätt och förmåga att hantera svåra saker. En vuxen människa som fått sina behov av trygghet och närhet tillgodosedda under uppväxten utvecklar en självständighet och en känslomässigt mogen personlighet. En sådan person kan både vara trygg och nära i relationen till sin partner och samtidgt uppleva att självständigheten finns kvar.  Detta är två viktiga faktorer för att skapa det känslomässiga överskott som är nödvändigt för att ta sig an ett familjehemsplacerat barn. I relationen måste det finnas både "ett vi och två jag". Personer som har en bra balans mellan dessa, tror vi har utrymme för att klara den obalans som det innebär att ett barn/ungdom placeras i familjen.
Vi ber alltid om två referenspersoner per vuxen som vi kontaktar.
Vi vill också alltid träffa och samtala med de barn som bor i familjen då alla i en familj utifrån ålder och mognad behöver vara delaktiga i beslutet att ta emot en person i sitt hem.
Vi begär alltid in de fyra olika registerutdrag som socialtjänsten kräver, dvs utdrag från 1)socialtjänsten, 2)polisen, 3) kronofogden och 4) försäkringskassan.

Under utredningen beaktar vi olika faktorer såsom vilka förutsättningar och förmågor familjen har att skapa en trygg och god uppväxtmiljö. Vi tittar på familjens vilja och förmåga att samarbeta med barnets biologiska nätverk, socialtjänst och med oss konsulenter. Vi pratar om närmiljön kring hemmet, den faktiska boendemiljön och familjens ekonomiska situation. Vi undersöker familjens förmåga till reflektion och lyhördhet samt hur familjen har hanterat eventuellt egna kriser och livserfarenheter. Efter utredningen återkopplar vi till familjen vad vi har kommit fram till. Bedömer vi att familjen passar för att ta emot en placering så påbörjas nästa steg. Vi arbetar då noggrant med att matcha familjen för att motverka oplanerade avslut av en placering, utifrån de förfrågningar som socialtjänsten inkommit med.

Dokumentation
Våra familjer dokumenterar som framgått ovan, dagligen eller veckovis beroende på vilken typ av familj som har uppdraget. Oavsett vilken typ av uppdrag som är aktuellt så erhåller uppdragsgivaren alltid en skriftlig kvartalsrapport och vid behov kan intervallen justeras.